• De schilderworkshops ook bij Puzzeltocht Den Haag
  • Recencies van Puzzeltocht Den Haag
  • Filmpjes van Puzzeltocht Den Haag
 
           
  Home
Terug naar de vorige pagina
 
 

Algemene Voorwaarden Puzzeltocht Den Haag

Artikel 1: Begripsomschrijving, toepassing, geheimhouding
Artikel 2: Overeenkomst en uitvoering daarvan
Artikel 3: Intellectueel eigendom
Artikel 4: Honorarium, kosten en betaling van de factuur
Artikel 5: Overmacht en aansprakelijkheid
Artikel 6: Annulering en ontbinding van de overeenkomst
Artikel 7: Geschillen
Artikel 8: Rechtskeuze
ALGEMENE VOORWAARDEN van Atelier de Pleijsterplaats

Artikel 1 Begripsomschrijving, toepassing, geheimhouding

1.        In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Atelier de Pleijsterplaats
Mevrouw M.E. Drosten, geboren te Den Haag en Mevrouw C.A.M. van Buuren, geboren te Maassluis
zowel tezamen als ieder afzonderlijk handelend onder de naam van Atelier de Pleijsterplaats, gevestigd te 's-Gravenhage en met adres: Oude Molstraat 18, 2513 BB te 'sGravenhage; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Fabrieken voor Haaglanden te 's Gravenhage onder nummer 27123215.
b. Diensten
Alle prestaties, waartoe Atelier de Pleijsterplaats zich verbonden heeft te (zullen) leveren of ter beschikking te (zullen) stellen aan een Cliënt, onder meer op grond van een overeenkomst van koop en verkoop en/of opdracht; alsmede die prestaties die beoogd zijn om krachtens een dergelijke overeenkomst te worden geleverd of ter beschikking te worden gesteld door Atelier de Pleijsterplaats; zo ook die werkzaamheden die Atelier de Pleijsterplaats voor een Cliënt verricht of zal verrichten op basis van een overeenkomst van koop en verkoop en/of opdracht, alsmede die werkzaamheden die beoogd zijn om krachtens een dergelijke overeenkomst te (zullen) worden verricht.
c. Cliënt
De natuurlijk persoon of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk, via de internetpagina of op andere wijze te kennen heeft gegeven van de door Atelier de Pleijsterplaats aangeboden diensten in welke vorm dan ook gebruik te willen maken.
Cliënt-particulier
Indien de Cliënt een natuurlijk persoon betreft, die op particuliere basis handelt, wordt de Cliënt hierna aangeduid als Cliënt-particulier.
Cliënt-niet particulier
Indien de Cliënt handelt voor en namens een overheidsinstelling, een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke instelling, wordt de Cliënt hierna aangeduid als Cliënt-niet particulier.
d. Internetpagina
De internetpagina/website en/of bestand(en) inhoudende informatie over Atelier de Pleijsterplaats in stand gehouden voor of door Atelier de Pleijsterplaats op het internet.
De internetpagina is nu bekend onder www.schilderworkshops.nl .
e. Aanbieding; overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Atelier de Pleijsterplaats zijn vrijblijvend, tenzij hiervan schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Dit geldt eveneens voor het leveren van diensten via de internetpagina. Op de internetpagina van Atelier de Pleijsterplaats biedt Atelier de Pleijsterplaats een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
Duurovereenkomst
Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij is overeengekomen met Cliënt dat deze voor een bepaalde dan wel onbepaalde duur van de diensten van Atelier de Pleijsterplaats gebruik zal maken.
Arrangementen & Workshops
Onder een arrangement dient te worden verstaan, die overeenkomst die wordt gesloten naar aanvaarding door een cliënt van een aanbod van Atelier de Pleijsterplaats, waarbij deze een totaalpakket aanbiedt, welke eventueel in overleg met de cliënt naar tevredenheid wordt ingevuld.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Atelier de Pleijsterplaats partij is, terzake van alle diensten die Atelier de Pleijsterplaats aanbiedt dan wel levert aan een Cliënt; voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier de Pleijsterplaats alsmede op de na een aanbieding tot stand gekomen overeenkomst en/of rechtshandeling.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig overeengekomen, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen zijn alleen van toepassing in de desbetreffende overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn overeengekomen.
4. Als deze algemene voorwaarden worden aangepast in de loop der tijd, maar de nieuwe inhoud daarvan van gelijke aard en strekking is, dan zijn die aangepaste algemene voorwaarden van toepassing indien de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Atelier de Pleijsterplaats en de Cliënt in plaats van die nietige of vernietigde bepaling(en) bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk doel, inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Atelier de Pleijsterplaats en Cliënt zullen over de exacte formulering van deze nieuwe bepalingen voor zover gewenst geacht door een der partijen nader overleggen.
6. Atelier de Pleijsterplaats is niet gebonden aan eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden welke de Cliënt hanteert.
7. Cliënt geeft bij voorbaat toestemming aan Atelier de Pleijsterplaats om de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.
8. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Atelier de Pleijsterplaats worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Atelier de Pleijsterplaats worden ingezet in verband met de door Atelier de Pleijsterplaats te verlenen diensten. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep doen op deze algemene voorwaarden. Artikel 404 van Boek 7 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Atelier de Pleijsterplaats én van de door haar ingeschakelde derden tezamen. Derhalve gelden deze beperkingen van aansprakelijkheid gerelateerd aan bedragen niet per aangesproken partij (te weten Atelier de Pleijsterplaats afzonderlijk en de ingeschakelde derde(n) afzonderlijk).
9. Deze algemene voorwaarden zullen niet worden toegepast voorzover toepassing jegens een Cliënt onredelijk bezwarend zou zijn.
10. Alle tijdsbepalingen zijn in het belang van Atelier de Pleijsterplaats en, voor zover daarmee niet strijdig, in het belang van de Cliënt.
11. De bij het aangaan van een overeenkomst verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Atelier de Pleijsterplaats gevoerde cliëntenregistratie. Atelier de Pleijsterplaats verbindt zicht met deze registratie vertrouwelijk om te gaan.
12. Zowel Cliënt als Atelier de Pleijsterplaats zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen of in verband met hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle gegevens en informatie gelden als vertrouwelijk als dit door een partij aan de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de desbetreffende gegevens en informatie. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Artikel 2 Overeenkomst en uitvoering daarvan

1.        Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Atelier de Pleijsterplaats zijn vrijblijvend, tenzij hiervan schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Dit geldt eveneens voor het leveren van diensten via de internetpagina.
3. Het in dit artikel onder 2 bepaalde geldt evenwel niet indien de Cliënt de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen uitdrukkelijk binnen 30 (dertig) dagen bevestigt, dan wel aanvaardt; in dat geval zijn Cliënt en Atelier de Pleijsterplaats hieraan gebonden.
4. Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij Cliënt aangeeft voor een bepaalde dan wel onbepaalde duur van de diensten van Atelier De Pleijsterplaats gebruik te maken.
5. Een arrangement is een overeenkomst die wordt gesloten naar aanvaarding door een cliënt van een aanbod van Atelier de Pleijsterplaats, waarbij deze een totaalpakket aanbiedt, welke eventueel in overleg met de cliënt naar tevredenheid wordt ingevuld.
6. Op de internetpagina van Atelier de Pleijsterplaats biedt Atelier de Pleijsterplaats een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Indien een persoon voor zich in privé of handelend namens een rechtspersoon van de internetpagina van Atelier de Pleijsterplaats gegevens en/of op de internetpagina aangeboden materialen tot zich neemt, dan wel opdracht geeft tot uitvoering/levering van een dienst, is deze persoon aan te merken als Cliënt en is een overeenkomst rechtsgeldig tot stand gekomen. Op deze overeenkomst zijn in dat geval deze algemene voorwaarden - deel uitmakend van de internetpagina - van toepassing.
7. Onder bijzondere omstandigheden kan Atelier de Pleijsterplaats de overeengekomen dientsverlening op één of meer (essentiële) punten wijzigen, deze omstandigheden spelen met name, indien nakoming van het overeengekomene in redelijkheid niet van Atelier de Pleijsterplaats kan worden gevergd. Bij toerekenbare tekortkoming van Atelier de Pleijsterplaats komt de hieruit voortvloeiende schade - in redelijkheid en met inachtneming van artikel 5 - voor rekening van Atelier de Pleijsterplaats. Indien in dit geval de overeenkomst naar welbevinden van beide partijen kan worden aangepast, kan het overeengekomene worden gewijzigd of aangepast; indien als gevolg hiervan de diensten vertraging opleveren zal hiervan onverwijld mededeling worden gedaan door Atelier de Pleijsterplaats aan de Cliënt. Indien de offerte als gevolg hiervan verandering ondergaat, kan zulks alleen gemotiveerd en in overleg met en onder akkoord van de Cliënt. Indien deze verandering te wijten is aan Atelier de Pleijsterplaats, dat wil zeggen: de meerkosten zijn verwijtbaar toe te rekenen aan Atelier de Pleijsterplaats, kunnen de hiermee verband houdende kosten in redelijkheid niet aan de Cliënt worden doorberekend in een aangepaste nota.
8. Ter uitvoering van een (arrangement, een duur- dan wel) overeenkomst zal Atelier de Pleijsterplaats zich inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren. Atelier de Pleijsterplaats verbindt zich aldus aan een inspanningsverbintenis (en geen resultaatsverbintenis) ten behoeve van de Cliënt, en niet ten behoeve van eventueel door de Cliënt aangewezen derden.
9. Indien informatie wordt verschaft door Atelier de Pleijsterplaats, schriftelijk, mondeling, dan wel via de internetpagina, staat Atelier de Pleijsterplaats niet in voor onjuistheden.
10. Cliënt verbindt zich Atelier de Pleijsterplaats de juiste en volledige, door Atelier de Pleijsterplaats verlangde, gegevens en informatie te verschaffen. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
11. Indien Cliënt vaststelt of redelijkerwijs kan vaststellen, dat Atelier De Pleijsterplaats in de uitvoering van de overeengekomen diensten is tekort gekomen dient Cliënt dit onverwijld - uiterlijk binnen dertig dagen nadat dit door Cliënt werd vastgesteld of redelijkerwijs kon worden vastgesteld - schriftelijk en voorzien van motivatie aan Atelier de Pleijsterplaats kenbaar te maken. Atelier de Pleijsterplaats zal in voorkomende gevallen in overleg met Cliënt een redelijke termijn stellen waarbinnen, indien mogelijk, het gebrek door Atelier de Pleijsterplaats kan worden hersteld. Indien hieraan kosten zijn verbonden zijn deze voor rekening van Cliënt, tenzij Atelier op grond van het bepaalde in artikel 5 aansprakelijk kan worden gesteld. Atelier de Pleijsterplaats is niet in verzuim door het enkele feit dat een termijn is overschreden. Cliënt heeft alsdan evenmin recht op vergoeding van de als gevolg hiervan geleden schade. Indien oorspronkelijk overeengekomen termijnen niet meer door Atelier de Pleijsterplaats gehaald kunnen worden als gevolg van buiten haar macht gelegen omstandigheden, welke omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, is Atelier de Pleijsterplaats niet gebonden aan deze termijnen. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraging, uitstel of afstel van aanlevering door leveranciers van Atelier de Pleijsterplaats, verlies van zeer-naaste familieleden, extreme weersomstandigheden, uitval van communicatiemiddelen als internet, telefoon, fax, email en staking dan wel ziekte van door Atelier de Pleijsterplaats aangestelde, ingeschakelde al dan niet ondergeschikte (hulp-)personen of van personeel.
12. Het risico dat materialen, goederen of hulpstukken, die voorwerp van de overeenkomst zijn, teniet kunnen gaan, dan wel kunnen worden beschadigd, gaat over op de Cliënt:
- bij aflevering, meer specifiek: op het moment dat de materialen, goederen of hulpstukken in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt - of een namens Cliënt handelende tussen- dan wel hulppersoon - zijn gebracht, dan wel op het moment dat Atelier aan Cliënt heeft medegedeeld dat deze de materialen, goederen of hulpstukken houdt voor de Cliënt.
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Artikel 3 Intellectueel eigendom

Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden omtrent de geheimhoudingsplicht, behoudt Atelier de Pleijsterplaats bevoegdheden en rechten, welke haar toekomen op grond van de Auteurswet en aanverwante wetten, voor.
Dit houdt onder meer in dat alle bescheiden en stukken die door Atelier de Pleijsterplaats worden verstrekt aan Cliënt, uitsluitend zijn bestemd om gebruikt te worden door Cliënt. Deze bescheiden en stukken mogen niet door Cliënt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij hiertoe uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming is verleend door Atelier de Pleijsterplaats.
Atelier de Pleijsterplaats behoudt het recht voor de door de uitvoering van een overeenkomst opgedane kennis en ervaring, alsmede verworven materialen, voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde omtrent vertrouwelijke informatie.
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **


Artikel 4 Honorarium, kosten en betaling van de factuur

1.        De prijs voor het verrichten/leveren van diensten slaat alleen op het honorarium voor de werkzaamheden die terzake worden verricht; kosten die verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst worden apart in rekening gebracht.
2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen dan wel heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3. Indien volgens het overeengekomene bepaalde diensten en/of materialen moeten worden geleverd of ter beschikking moeten worden gesteld en deze diensten en/of materialen waren niet opgenomen in de overeengekomen prijs/tarief is Atelier de Pleijsterplaats bevoegd, na schriftelijke mededeling hiervan aan de Cliënt, deze prijs/dit tarief aan te passen.
4. Na aanpassing van prijs/tarief volgens het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Cliënt gerechtigd binnen 7 werkdagen na de in lid 3 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per datum waarop deze aanpassing zou geschieden, blijkende van deze datum uit de schriftelijke aanzegging conform lid 3.
5. Cliënt-particulier dient het te factureren bedrag dan wel het gefactureerde bedrag op de dag waarop de dienst en alles wat daarmee samenhangt wordt geleverd dan wel verricht, direct te voldoen aan het Atelier de Pleijsterplaats; tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een factuurbedrag moet binnen twee weken na dagtekening van de factuur betaald worden door Cliënt- niet particulier-, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien Cliënt is overeengekomen met Atelier de Pleijsterplaats, dat de te betalen bedragen middels een automatisch incasso mogen worden voldaan door de Cliënt, dient hij daarbij het volgende in acht te nemen. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van één maand na afschrijving door automatisch incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Cliënt dient voorafgaan aan deze ongedaanmaking in overleg te treden met Atelier de Pleijsterplaats om tot een andere wijze van betaling te komen.
8. Indien de prestatie een arrangement betreft, dient Cliënt het terzake gefactureerde bedrag twee weken vóór de dag waarop de prestatie dient te worden geleverd dan wel dient te worden verricht, te voldoen aan Atelier de Pleijsterplaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9. De vorderingen van Atelier de Pleijsterplaats op de Cliënt zullen direct opeisbaar zijn in geval van diens faillissement, surséance van betaling, liquidatie of wanneer op hem de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt.
10. Indien Atelier de Pleijsterplaats de gelden niet binnen drie weken na dagtekening van de factuur heeft ontvangen, dan is de Cliënt - zonder ingebrekestelling - over het openstaande bedrag een rente van één en een half procent (1,5 %) verschuldigd per kalendermaand of ieder deel van een kalendermaand, indien de afloop van de termijn van drie weken in het midden van een kalendermaand valt, of indien Cliënt in de loop van een kalendermaand alsnog aan zijn verplichting voldoet.
11. Bij langdurige nalatigheid terzake van de voldoening van de vordering en na ingebrekestelling van de Cliënt kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of een soortgelijke instelling. In dat geval is de Cliënt gehouden - naast het openstaande bedrag en de hierover verschuldigde rente - tevens de incassokosten, buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten in en buiten rechte vastgesteld die verband houden met inning van de vordering en rechtsuitoefening anderszins; waarbij met betrekking tot kosten buiten rechte wordt bepaald dat deze kosten dienen te worden berekend door extern deskundigen. De hoogte van de kosten bedraagt ten minste vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief BTW.
12. Betalingen die door Cliënt worden gedaan strekken eerst in mindering op de eerst gefactureerde bedragen en de eventueel hierover verschuldigde rente, vervolgens strekken betalingen op de daarna gefactureerde bedragen en de eventueel verschuldigde rente daarover, enzovoort. Voorafgaande geldt ook in het geval dat Cliënt bij gedane betalingen vermeld dat de betaling strekt tot voldoening van een later gefactureerd bedrag. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **


Artikel 5 Overmacht en aansprakelijkheid

1.        Tenzij de schade het directe gevolg is van opzet, schuld of grove nalatigheid van Atelier de Pleijsterplaats, is Atelier de Pleijsterplaats niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt als gevolg van tekortkomingen van Atelier de Pleijsterplaats en/of een al dan niet ondergeschikte hulppersoon van Atelier de Pleijsterplaats.
2. Voorts is Atelier de Pleijsterplaats niet aansprakelijk voor bij Cliënt ontstane schade, welke schade:
a. het gevolg is van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie,
b. het gevolg is van handelen of nalaten van de Cliënt;
of voor schade bij Cliënt of betrokken derden, welke schade het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Atelier de Pleijsterplaats ingeschakelde derden ofwel al dan niet ondergeschikte hulppersonen.
3. In geval van aansprakelijkheid van Atelier de Pleijsterplaats en/of een door Atelier de Pleijsterplaats ingeschakelde derde dan wel (al dan niet) ondergeschikte hulppersoon, zal de vergoedingsplicht voor de geleden schade, welke plicht rust op Atelier de Pleijsterplaats en/of de betrokken derde/hulppersoon, niet meer bedragen dan het bedrag dat voor de betreffende overeenkomst als prijs was bedongen/overeengekomen (exclusief BTW).
4. Voor indirecte schade - gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, e.d. - zal Atelier de Pleijsterplaats niet aansprakelijk zijn.
5. Cliënt verbindt zich Atelier de Pleijsterplaats te vrijwaren voor aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van derden, die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomst(en) tussen Cliënt en Atelier de Pleijsterplaats. Aan deze verbintenis hoeft Cliënt zich niet te houden, indien de aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding het directe gevolg zijn van opzet, schuld of grove nalatigheid.
Voorts vrijwaart Cliënt Atelier de Pleijsterplaats voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schadeposten, boeten, kosten en renten, die verband houden met goederen, materialen, zaken, rechten en informatie, die de Cliënt aan Atelier de Pleijsterplaats heeft verschaft, verschaft of zal verschaffen, beschikbaar heeft gesteld, beschikbaar stelt dan wel beschikbaar zal stellen.
6. Verweermiddelen, die aan overeenkomst kunnen worden ontleend, ter afwering van aansprakelijkheid van Atelier de Pleijsterplaats voor een gedraging, een handelen van een (al dan niet) ondergeschikte hulppersoon of een door Atelier de Pleijsterplaats ingeschakelde derde, kunnen ook door de betrokken hulppersoon of derde worden ingeroepen, als waren zij partij bij de overeenkomst.
7. Nadat een Cliënt een grond voor het instellen van een vordering tot schadevergoeding heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, dient de Cliënt dit binnen één maand schriftelijk mede te delen, bij gebreke van welke mededeling het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Cliënt vrijwaart Atelier de Pleijsterplaats voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schade, boete, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie en materialen die Cliënt aan Atelier de Pleijsterplaats verschaft en/of beschikbaar stelt, dan wel heeft verschaft en/of beschikbaar heeft gesteld. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Artikel 6 Annulering en ontbinding van de overeenkomst

1.        Bij annulering van een overeenkomst is Cliënt het volgende verschuldigd.
a. Indien de annulering geschiedt tot de 14e dag voor de dag dat is overeengekomen dat de dienstverlening zal starten: 25 % van de overeengekomen prijs.
b. Indien een aantal deelnemers minder is dan oorspronkelijk is overeengekomen, zal restitutie plaatsvinden indien deze vermindering tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt aan Atelier de Pleijsterplaats en deze restitutie redelijkerwijs gevorderd kan worden van Atelier de Pleijsterplaats. Indien mededeling niet vóór gemeld moment plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.
c. Indien de annulering geschiedt tot de 3e dag voor de dag dat is overeengekomen dat de dienstverlening zal starten: 75 % van de overeengekomen prijs.
d. Indien de annulering geschiedt op de dag dat is overeengekomen dat de dienstverlening zal starten, of na deze dag, is de Cliënt de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
2. Los van het feit of restitutie plaats zal vinden op grond van het bovenstaande onder 1b zal - indien minder deelnemers aanwezig zijn dan oorspronkelijk opgegeven - de helft van de materiaalkosten en overige kosten die voortvloeien uit en samenhangen met de nakoming van de overeenkomsten in rekening worden gebracht.
3. Annuleringen kunnen enkel worden verricht op werkdagen, tijdens kantooruren. Indien dit niet het geval is, worden annuleringen geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn verricht.
4. Uitsluitend na gemotiveerde ingebrekestelling komt de Cliënt de bevoegdheid toe om de overeenkomst tussen Atelier de Pleijsterplaats en Cliënt te ontbinden, indien Atelier de Pleijsterplaats toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende en verband houdende met de betreffende overeenkomst. Deze ingebrekestelling dient een redelijke termijn in te houden voor zuivering van de tekortkoming.
Indien een overeenkomst wordt ontbonden kan dit slechts met betrekking tot de nog niet geleverde goederen, materialen en/of diensten, welke geen voorwerp tot ongedaanmaking kunnen zijn, tenzij Atelier de Pleijsterplaats ten aanzien daarvan in verzuim is.
5. Indien Atelier de Pleijsterplaats jegens Cliënt tot nakoming gehouden is en/of aansprakelijkheid op grond van het hiervoor bepaalde omtrent de aansprakelijkheid, is Atelier de Pleijsterplaats slechts gehouden tot nakoming voor zover dit - naar haar redelijk oordeel - gevergd kan worden. Indien Atelier de Pleijsterplaats tekortschiet en nakoming naar haar redelijk oordeel niet gevergd kan worden, komt Atelier de Pleijsterplaats het recht toe om de overeenkomst te ontbinden. Atelier de Pleijsterplaats is in dat geval nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.
6. Indien:
a. Cliënt surséance van betaling aanvraagt dan wel verkrijgt;
b. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan Cliënt wettelijke schuldsanering wordt verleend;
d. Cliënt anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
e. bij liquidatie van de rechtspersoon-Cliënt;
kan Atelier de Pleijsterplaats de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen. Atelier de Pleijsterplaats is in dat geval nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.
7. Reeds gefactureerde bedragen dan wel bedragen die nog gefactureerd dienen te worden in verband met reeds - conform de overeenkomst of hieruit voortvloeiende verplichtingen en gevolgen - geleverde diensten, zaken, materialen en/of informatie, alsmede in verband met reeds terzake van de overeenkomst door Atelier de Pleijsterplaats aangegane verplichtingen en de (eventueel financiële) gevolgen die hieruit voortvloeien, blijven onverminderd verschuldigd aan Atelier de Pleijsterplaats; op moment van de ontbinding van de overeenkomst worden voornoemde bedragen direct opeisbaar. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Artikel 7 Geschillen

Geschillen, verband houdende met uitleg en uitvoering van overeenkomsten gesloten tussen Atelier de Pleijsterplaats en Cliënt en al hetgeen daarmee verband houdt, tussen Atelier de Pleijsterplaats en Cliënt kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter te 's Gravenhage. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Artikel 8 Rechtskeuze

Overeenkomsten gesloten tussen Atelier de Pleijsterplaats en Cliënt en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

   Atelier de Pleijsterplaats, Oude Molstraat 18, 2513 BB Den Haag | 070 3561998 b.g.g.06 49132010 | Stuur een e-mail